Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Christian Strasser

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- dass mir alleguer zeréck a méi eng grouss Normalitéit kënne fannen, an dass, wa mir déi erreecht hunn, déi ëmsou méi kënnen appréciéieren;

- dass mir eis Ressourcen insgesamt kënne besser notzen, an dat op allen Niveauen, an zum Beispill net méi an enger Welt liewen, wou Kanner un Honger stierwen

- deen 3. ass einfach: dass alleguer meng aner Wënsch an Erfëllung ginn!