Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Serge Reuter

Ech wënschen mir

-dass geschwënn wéinst dem Virus kee méi brauch Angscht ze hunn
An dass Leit sech trauen erëm an de Restaurant ze goen.
-dass och déi kleng a mëttelstänneg Betriber déi Kris hei gutt iwwerstoen.
-dass eise neien Restaurant Delicious deen elo de 5. September zu Éiter opgeet Succès huet.