Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Claude Muller

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- Bei aller Ënnerstëtzung, déi mer eiser lokaler Ekonomie solle ginn, wënschen ech mer, dass mer net an eng Mentalitéit vu Protektionismus a Nationalismus zeréckfalen, mee d’Wäerter vun Oppenheet, internationaler Frëndschaft a multikulturellem Liewen héichhalen, déi eist Land auszeechnen. - Ausserdeem wënschen ech mer, dass mer déi positiv Aspekter, déi mer an de leschte Méint nei entdeckt hunn, nom Iwwerwanne vun der Kris net erëm vergiessen, zum Beispill : Hëllefsbereetschaft tëscht de Mënschen, Kreativitéit an den Entreprisen, konstruktiv Zesummenaarbecht an der Politik, Nodenken iwwer nohalteg Léisungen an alle Beräicher.

- An zu gudder Lescht wënschen ech mer, dass déi Paranoia, déi een op ville Plaze spiert, sou séier wéi méiglech iwwerwonne gëtt. D’Angscht virum Virus läämt eis Gesellschaft an hëlt eis de Spaass um Liewen, an dat dierfe mer, bei aller Virsiicht, net zouloossen.