Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

31/08/2020 Annonceur vum Dag Erny Schumacher vu Schumacher-Lethal a President vun de Privatwënzer

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

-datt déi Zäite vu Corona geschwënn eriwwer sinn an datt mir an Zukunft a gesellschaftlecher Ronn an de Cafeeën, Restauranten a bei eis op der Musel an eise Wäistuffen nees kënnen zesummen ee gudde Patt Wäin oder Cremant drénken.

Ech wënschen all eise Wënzer ee gudden Hierscht awer och een goud Qualitéit an hoffen datt eis Clientèle och weiderhin eiser Musel trei bleift an invitéieren se alleguerten op eis Musel fir och weiderhin eis Wënzer an de Wäibau ze ënnerstëtzen.

-datt een éierlech Promotioun vum Wäin gemaach gëtt an datt an Zukunft jiddereen fir seng Produkter an a sengem Numm Reklamm mécht.