Back to the essentials. Wéi gestalte mir eise Cadre de Vie an eist Zesummeliewen nom Coronavirus? Vum Pierre Hurt, Directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (OAI.LU).

Eng Carte Blanche vum Pierre Hurt

U sech wollt ech iwwer de Problem vun virun der Corona-Kris schwätzen. Den Logement abordable. Ons Table Ronde zu dësem ëmmer nach wichtegen Thema, virgesinn den 30. Mäerz, gëtt nogeholl.

Mä d'Aktualitéit huet sech dramatesch verännert. (Mir entdecken ons reelle Fragilitéit / Ufällegkeet.)

Mir hunn eis eng déck Téitsch agefaangen. Mä ech vertrauen fest op de Courage an d'Resilienz vun eiser Gesellschaft, datt mir dat erëm ausgläichen an esouguer verstäerkt aus dëser Situatioun erauskommen. Dofir musse mir alleguer ons Bescht ginn, jiddereen op senger Plaz.

De Secteur vun den Architekten an Ingenieure konnt sech zum Deel op den Télétravail ëmstellen, fir eng gewësse Kontinuitéit ze erhalen an déi Viraarbecht ze maachen, fir net an e Lach ze falen wann d’Kris eriwwer ass.

Den OAI mat senge Memberen proposéiert sech, wou Hëllef méiglech ass. Well mir schreiwen elo all zesummen den Narrativ, deen herno erzielt gëtt. Dat ass essentiell, fir no der Kris déi richteg Conclusiounen ze zéien a keng Plaz fir e Mëssbrauch ze loossen.

D'Etymologie vum Wuert Kris heescht Jugement / Entscheedung.

Et ass elo de Moment, an dësem Slowdown nach méi déifgräifend an éierlech déi Ziler weiderzedreiwen, déi mir scho virun der Kris op der Lee haten.

D'Economie solidaire. D'Klimakris. Den Developpement durable, mat der Zirkularwirtschaft. An och den richtegen Ëmgang mat eisen Wëssen- an Kommunikatiounstechnologien.

Hei e puer Denkustéiss:

Ons ganz Technologie ass näischt wäert, wann net genuch Leit op der richteger Plaz sinn.
Eise Wirtschaftssystem nach méi op de Mënsch auszeriichten an erëm eng gesond Onofhängegkeet opbauen.
Déi vital Funktiounen vun eiser Gesellschaft z.B. an engen Ëmkrees vun 250 km nei organiséieren.
Nom Motto fair, gutt, propper, lokal, regional a bereet sinn, de richtege Präis ze bezuelen.

Dat heescht bei Leiwer net, dat mir eis sollen zoumaachen, ganz am Géigendeel, mir solle grouss op sinn, fir all Entwécklungen, Aflëss a kulturell Echangen.

Dëst funktionéiert nëmme wa Politik, Wirtschaftsacteuren an Bierger zesumme mat de liberale Beruffer dat néidegt gesellschaftlecht Gläichgewiicht fannen.

Ech hoffen, datt dës Kris ons Sënner schäerft, fir duerno ze wëssen, wat net méi geet an zesumme spieren a fillen, wat passt, fir e gutt a fairt Zesummeliewen.

Zum Schluss nach a groussen Merci un all déi dobaussen um Terrain a besonnesch am Gesondheetssecteur, déi e formidabelen Job maachen.