Wie baut, baut fir eis all. Ass de Bauhär sech senger Responsabilitéit sociétale bewosst? Dofir ass et richteg vun Ufank u mat onofhängege Beroder am Vertrauen zesummen ze schaffen. De Bauhärepräis OAI 2020 zelebréiert eis Baukultur. Eng Carte Blanche vum Pierre Hurt Directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils.

Carte Blanche vum Pierre Hurt

Den nobele Rôle vum Bauhär am Sënn vun eisem Zesummeliewen sollt jiddereen ausfëlle kënnen. Well wie baut, mécht dat fir sech, seng Famill, awer dat huet en immensen Impakt op dat ganzt Ëmfeld: Ekonomie, Ëmwelt, Vivre-ensemble, Kultur, ...

Zanter 2000 gëtt all véier Joer de Bauhärepräis vum Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils organiséiert. Elo also déi 6. Editioun, fir just eben d'Bauhären an de Mëttelpunkt ze stellen. Ouni déi näischt entsteet.

Trotz der Covid-Kris hunn 257 privat an ëffentlech Bauhäre mat hirem Architekt an Ingenieuren eng Kandidatur eragereecht.  Déi exemplaresch Zesummenaarbecht vun der Koppel Bauhär / Konzepteuren an hire gemeinsame Beitrag fir eise Cadre de Vie gëtt ausgezeechent. Och fir zukünfteg Bauhären ze inspiréieren an ze motivéieren.

Vum 7. Juli un ass Pop-up Expo Bauhärepräis mat allen Kandidaturen am Postgebai Aldringen an der Stad ze gesinn. No dëser 1. Phas ginn dann am September Lauréats gewisen.

Dëse Präis gëtt eis awer och déi formidabel Geleeënheet fir d‘Aart a Weis ze diskutéieren, wéi mir bauen an ze summe liewen.

Prix spéciaux weisen déi aktuell Themen: De liewegen Ëmgang mam Patrimoine, energetesch Renovéierung, nei Wunnformen, Accessibilitéit vun de Gebaier, de Courage vum Bauhär jonken Konzepteuren eng Chance ze ginn.

D’Ëmsetze vun der Zirkularwirtschaft ass eng immens Erausfuerderung. Mir sinn um richtege Wee, villes ass scho beweegt ginn. Et feelt awer heiansdo nach u Koherenz an un der néideger Endurance fir ons Problemer am Logement an d'Feele vu Bauterraine méi séier ze léisen.

Mir mussen oppassen, datt de Bau net nëmmen op eng reng kommerziell an industriell Schinn gedrängt gëtt. A besonnesch no dëser Kris sollte mir ons Moyenen intelligent a gerecht asetzen.

Dofir brauche mir eng wäitsiichteg, gutt, detailléiert Planung vun onofhängege Fachleit am Dialog mat de Bauhären a de Bierger.

Wa mir eppes elo geleiert hunn, dann dëst: den ze oft gebrauchte Saz „Et ass net méiglech, gëtt keng Alternativ“ ass meeschtens falsch. Alles ass méiglech.

Kris huet eis fir kuerz Zäit aus dem rasenden an e richtegen Stëllstand versat, déi Leieren, déi do gemaach hunn, sollten mir elo net ze séier erëm vergiessen.

Komm mir ginn et un, mat Courage.

Pierre HURT