Am ëffentlechen Deel vun der Sëtzung vun e Mëttwoch de Moie goufen ë.a. de Projet vun engem neie Policegebai an den entspriechende PAP eestëmmeg ugeholl.

Well d'Christiane Brassel-Rausch vun déi Gring eréischt e Freideg am Inneministère als nei Buergermeeschtesch vun Déifferdeng vereedegt gëtt, huet den CSV-Schäffen Tom Ulveling e Mëttwoch de Moien d'Sëtzung vum Gemengerot geleet. Déi 1. Gemengemamm wäert dann den 20. November duerch déi nächst Conseilssëtzung féieren.

Am ëffentlechen Deel vun der Sëtzung vun e Mëttwoch de Moie goufen ë.a. de Projet vun engem neie Policegebai an den entspriechende PAP eestëmmeg ugeholl.
Bei der kuerzer Presentatioun vun den neie Lokaler fir d'Police, huet den Tom Ulveling op d'Noutwendegkeet dovun higewisen.

Tom Ulveling: Ech mengen, mir wëssen alleguer: Eis Police, déi ass an net grad adequate Lokaler, wann een dat ganz mëll wëllt beschreiwen, ënnerbruecht fir de Moment, an dofir gëtt et ganz héich Zäit, dass do en neit Polizeikommissariat entsteet! Et géifen awer keng Pläng virleien, well dëst e Projet vun der Police ass, huet den CSV-Schäffe betount. Och wären d'Diskussiounen iwwert den Terrain nach net ofgeschloss.

Tom Ulveling: Et ass sou, dass kloer fir d'Police ass, dass si onbedéngt musse Besëtzer gi vun deem Terrain. Dat heescht, do kann ee keng Emphythéose virgesinn! Mir sinn am gaangen ze verhandelen, dass, en contre-partie vun deem Terrain, dee mir hinne ginn, fir dat doten dann opzeriichten, mir en Deel vum Terrain solle kréien, wou dat aktuellt Polizeigebai elo ass.

Dat zukünftegt Gebai kënnt op 20ar Terrain, huet 4 Stäck an ass am Bëtong. De Käschtepunkt vum Gebai um Parking vum Contournement, a Richtung Nidderkuer, läit bei bal 19,3 Milliounen €. 2023 sollen d'Lokaler fir eng 80 Beamten operationell sinn. Nom unanime Vott dofir, huet den Tom Ulveling vun engem grousse Schrëtt fir d'Sécherheet vun de Leit geschwat. An der Suite dovu gouf och de PAP zum neie Policegebai eestëmmeg guttgeheescht; dem grénge Schäffe Georges Liesch no ass dee Plan d'aménagement particulier am Aklang mam aktuelle PAG a mat deem, deen an der Prozedur ass. An der Sëtzung goufe soss ënner anerem nach d'Grond- an d'Kapitalsteier fir 2020 um aktuellen Niveau belooss. De Gary Diderich vun déi Lénk huet awer gefuerdert, dass spéitstens dat anert Joer sollt driwwer nogeduecht ginn, fir steierlech ze handelen, wa Wunnengen eidel stoe gelooss ginn. Där Demande huet sech den Ali Ruckert vun der Kommunistescher Partei ugeschloss an doriwwer eraus eng Ännerung bei der Kapitalsteier verlaangt, déi ongerecht wär.

Am net-ëffentlechen Deel vun der Sëtzung da gouf sech ënner anerem mat Froe vu Gemengerotsmembere befaasst, déi am Zesummenhank sti mam Ex-Buergermeeschter Roberto Traversini. Doriwwer war awer direkt näischt gewuer ze ginn.