Nodeems den André Schmit ufanks Oktober säi Récktrëtt annoncéiert hat, gouf d'Kandidatur vum 25 Joer alen Eric Thill e Mëttwoch am Conseil unanime ugeholl.

Den Eric Thill ass deemno elo offiziell neie Buergermeeschter zu Schieren. Bis ewell war hien éischte Schäffen.

D'Tessy Kries huet iwwerdeems e Mëttwoch annoncéiert hiert Mandat als Schäffin aus familiäre Grënn wëllen ofzeginn. Fir si réckelt de Conseiller Camille Plettschette an de Schäfferot no. Och de Ben Pierrard gëtt Schäffen.

Wat d'Conseillère Suzy Pfeiffer ugeet, där virgehäit gëtt guer net méi an der Gemeng ze wunnen, huet eng Majoritéit dofir gestëmmt, si aus dem Gemengerot auszeschléissen. Géint dës Decisioun ka si awer nach Recours aleeën.

Zu Schieren gëtt et jo eng ganz komplizéiert Situatioun wéinst dem PAG. An engem éischte Vott gouf et eng Patt-Situatioun.

Zu engem zweete Vott koum et e Mëttwoch net. Et stellt sech nämlech d'Fro, ob no all de Changementer nach den néidege Quorum erfëllt ass. Hei wéilt ee sech elo mat de Juriste concertéieren, fir eng Solutioun ze fannen, heescht et.