Wéi de Ministère fir Mobilitéit decidéiert huet, dierfen den 22. Juni vu 14 Auer u bis den 23. Juni ëm 24 Auer keng Dronen iwwert d'Stad fléien.

Weider ass et och net erlaabt, datt d'Dronen an dem Loftraum, dee fir d'Fligere vun der Militärparad virgesi sinn, zirkuléieren.

De Communiqué

Dispositiounen zum Notze vun Dronen am Kader vun de Festivitéiten zu Nationalfeierdag (22-23.06.2019)
Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Am Kader vun de Feierlechkeeten zu Nationalfeierdag huet de Ministère fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten decidéiert, all Dronenaktivitéiten iwwer der Stad Lëtzebuerg esou wéi och an de spezifesch fir d'Fliigere vun der Militärparad virgesinnen Loftraim den 22. Juni (vun 14 bis 24 Auer) an 23. Juni (vun 0 bis 24 Auer) ze verbidden.
________________________________________
Dispositions relatives à l'utilisation de drones lors des festivités de la fête nationale
À l'occasion des festivités autour de la fête nationale, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics a décidé d'interdire les évolutions de drones le 22 juin (de 14 à 24 heures) et le 23 juin 2019 (de 0 à 24 heures) au-dessus de la Ville de Luxembourg ainsi que dans les espaces aériens spécifiques dédiés aux aéronefs participant au défilé militaire.
________________________________________
Bestimmungen für den Einsatz von Drohnen im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag hat das Ministerium für Mobilität und öffentliche Arbeiten beschlossen, ein Verbot jeglicher Drohnenaktivitäten über der Stadt Luxemburg sowie in den eigens für die Flugzeuge der Militärparade errichteten Flugräumen am 22. Juni (von 14 bis 24 Uhr) sowie am 23. Juni 2019 (0 bis 24 Uhr) zu erlassen.