Dat fuerdert d'Chambre de Commerce, wat d'Relance vun der Ekonomie am Kontext vun der Corona-Kris ugeet.

D'Handelskammer huet e Mëttwoch am spéide Moien hire Relanceplang dozou presentéiert, deen d'Zil huet, eng nach méi robust Ekonomie ze kréien.

De Luc Frieden

Eng Adaptatioun vum strukturelle Kader, Investitiounen an d’Zukunft, d’Setzen op Innovatioun, en Ënnerstëtze vun der Beschäftegung an eng attraktiv Fiskalitéit: Op deene 5 Achse soll der Chambre de Commerce no geschafft ginn a Saache Relance vun der Ekonomie am Kontext vun der Corona-Kris.

D’Handelskammer huet hir Iddien heizou am spéide Moie presentéiert, Iddien, mat deenen e gënschtege Kader fir d’Betriber soll geschafe ginn.

An de Volet Adaptatioun vum strukturelle Kader fält d’Iwwerleeung, fir aus der Gesondheet en Diversificatiounssecteur ze maachen. De Carlo Thelen, Generaldirekter vun der Chambre de Commerce:

“Dofir hu mer hei virgeschloen, fir eng medical valley en vue ze faassen!”

A puncto Investitiounen an d’Zukunft proposéiert d’Handelskammer, d’nächst Joer 700 Milliounen € weider z'investéieren, spréch 1% vum PIB, mat engem Akzent op...:

“...d’Mobilitéit, dee ganze Volet, awer och d’Energie, an dann natierlech och den ICT, de 5G an all déi Elementer.”

Um Niveau vum op-d’Innovatioun-setze solle v.a. Suen an déi vun Entreprisë gestach ginn:

“Do proposéiere mir a sech, e Chèque-innovation anzeféieren - dat hat IDEA schonn 2018 eng Kéier proposéiert -, e Scheck Inno-Lux, wou ee géif 5.000 € deene klenge Betriber zur Verfügung stellen, fir kënnen do eng kloer Analys ze maachen, wou bei hinnen Innovatioun nach dran ass!”

Beim Ënnerstëtze vun der Beschäftegung hat de Carlo Thelen ë.a. eng ganz spezifesch Mesure am A:

“D’Cotisations sociales patronales ëm 30% erofzesetzen, an deenen nächste 6 Méint, notamment bei deene Betriber, déi a ganz groussen Difficultéite sinn.”

An och fir eng attraktiv Fiskalitéit huet de Generaldirekter vun der Chambre de Commerce eng Adaptatioun virgeschloen:

“Den Taux global d’imposition, dass een deen natierlech sou attraktiv wéi méiglech hält, well am Moment si mer do net attraktiv!”

Donieft war gewuer ze ginn, dass d’Vertrauen an d’Zukunft am Horeca-Secteur an am Commerce den Abléck just bei 44, respektiv bei ëm déi 40% läit, dass d’Chiffres d'affairen an deenen zwee Secteure mat minus 90, respektiv minus 72% schlecht sinn an dass och d’Vertraue vun de Verbraucher net grouss ass.