Op hirer traditioneller Pressekonferenz um Enn vum Chamberjoer hunn déi Lénk déi lescht Méint Revue passéiere gelooss.

Do gouf ënnerstrach, dass d'Land aktuell mat e puer massive Krisen ze kämpfen hätt an d'Regierung dës awer net mat deem néidege Seriö géif ugoen.

A puncto Wunnengsnout hätt Blo-Rout-Gréng zwar en neie Pacte Logement ausgeschafft, ma dee géif der Kris an deem Secteur iwwerhaapt net gerecht ginn, wéi d'Deputéiert Nathalie Oberweis betount.

Si soen, dass de Pacte Logement e Paradigmewiessel ass. Dat ass et awer absolut net, well si sech ëmmer nach op deene privaten Acteuren, deene private Promoteure reposéieren, fir um Wunnengsmarché z'agéieren. Wou mir mengen, wann een an enger Logementskris ass, muss ee ganz kloer vill méi proaktiv an interventionistesch virgoen. An dat maache si awer net. Si traue sech do net erun a mir gesinn do ganz kloer, dass do nees eng Kéier faul Kompromësser gemaach goufen."

D'selwecht wier et beim Thema Klimaschutz. D'Regierung géif net erkennen, dass hei substantiell Mesuren néideg wieren a géif mat hirer Politik nëmmen Aewëscherei bedreiwen, wéi d'Deputéiert Myriam Cecchetti erkläert.

„Mir ginn es net midd, et ze widderhuelen, dass et esou mat där doter Regierung net ka weidergoen an dass ee sech net kann einfach e grénge Mäntelchen unhänken a soe 'Green Deal' a 'Farm to Fork' a mir fuere viru mat de Monokulturen a mir fuere virun, dass mir soen, mir musse manner Béischten halen. Mä mir fuere virun, mir kucken, dass jiddwereen ëmmer erëm dat selwecht kritt a keen en Effort brauch ze maachen. An dat si fir eis déi faul Kompromësser, déi mir op alle Fall net géifen agoen, wa mir an enger Regierung wieren."

Bei der Gestioun vun der Corona-Kris hätt een iwwerdeems d'Impressioun gehat, dass der Regierung hir Decisiounen am Laf vun der Zäit ëmmer manner op Basis vun objektiven an novollzéibaren Donnéeë geholl gi wieren a villméi just nach d'Resultat vun Negociatioune gewiescht wieren. Fir d'Zukunft hunn d'Nathalie Oberweis an d'Myriam Cecchetti, déi dëst Joer d'Relève vum David Wagner an dem Marc Baum an der Chamber iwwerholl hunn, weider wëlles, sech fir méi Gerechtegkeet a méi Nohaltegkeet anzesetzen.

Extrait Nathalie Oberweis

D'Politik vun der Regierung géif de Krisen, mat deenen d'Land aktuell ze kämpfen hätt, net gerecht ginn, esou de Reproche vun déi Lénk. Dat weder an der Gestioun vun der Pandemie, nach beim Klima- an Ëmweltschutz oder beim Logement. Zum Beispill wier de Pacte Logement, dee lescht Woch gestëmmt gouf, net dee Paradigmewiessel, dee Blo-Rout-Gréng annoncéiert hat, wéi d'Deputéiert Nathalie Oberweis erkläert.

„Et sinn 10 Prozent eropgaangen an der Occupation du sol fir de private Promoteur, dee kann elo nach méi investéieren a sech nach méi beräicheren. Gläichzäiteg sinn d'Pourcentagen erofgaangen an den abordabele Wunnengen, wat jo fir eis absolut verréckt ass. D'Zil vum Pacte Logement ass dat, fir abordabele Wunnraum ze schafen an da setze si d'Pourcentagen erof. Do sinn och ganz kloer faul Kompromësser gemaach ginn, déi net deem ambitiéisen Zil vum Pacte Logement net gerecht ginn. An déi Ziler wäerten och net erreecht ginn, well am Pacte Logement keng chiffréiert Ziler feststinn."

Allgemeng wier et eng Regierung vun de faule Kompromëss, déi bei Wäitem net ambitiéis genuch wier, esou de Reproche vun déi Lénk, déi zanter zwee Méint vum Nathalie Oberweis a Myriam Cecchetti an der Chamber vertruede ginn.