Ronn 4.700 Leit hunn d'Petitoun mat der Nummer 2540 antëscht ënnerzeechent.

Dës fuerdert jo, dass de congé pour raisons familiales eropgesat gëtt. Dem Petitionär no sollt an Zukunft all Elterendeel 12 Deeg däers Congé pro Joer ze Gutt hunn, wann eppes mam Kand wier, an dat bis zu engem Alter vum Kand vu maximal 13 Joer.