Dowéinst huet den Daachverband vun de Lëtzebuerger Studente-Cerclen de Parteien 42 Froe geschéckt.

Iwwer Sujete wéi: den Zougang fir Studentewunnengen, d'Stage-Gesetz, den ëffentlechen Transport oder och d'Steiererklärung wärend dem Studium.

9 Parteien hunn der ACEL geäntwert.

Dat alles gouf an engem Dokument vu 52 Säite regroupéiert, dat de Studenten als eng Orientéierung bei de Wale soll déngen. D'ACEL gëtt awer keng Wal-Recommandatioun.

Detailer ginn et op acel.lu.


Nationalwalen - D'Kandidaten an der Iwwersiicht