Et ass ee Budget vun der Virsiicht an den Ambitiounen, sot d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer e Méindeg um Knuedler.

Budget 2024 Stad Lëtzebuerg / Reportage Jean-Marc Sturm

Am Gesamt-Budget 2024 geet ee vun engem Minus vu knapp 220 Milliounen Euro aus. Déi ordinär Recettë sinn op knapp 1,1 Milliarden ugesat, d'Depensen op eppes iwwer 860 Milliounen, also ee geplangte Plus am ordinäre Budget vun 222 Milliounen. Well awer beim extraordinäre Budget ee Minus vu bal 442 Millioune geplangt ass, geet ee global vun engem Minus vun 219 Milliounen aus. Als Rappell: D'Stad huet eng Reserv vun iwwer enger Milliard Euro.
An de leschte 6 Joer war et fir d'Stad ee Plus vu bal 15.000 Aarbechtsplazen a bannent eleng de leschten 3 Joer een Zouwuess vun iwwer 10.000 Leit bei der lokaler Populatioun op 135.000 Awunner. De PAG ass opgestallt fir bis zu 180.000 Awunner.

Investitiounen an de Logement

Do stellt sech absënns an der Haaptstad d'Fro vum Logement mat och méi abordabelem Wunnraum. Et wëll een um Knuedler an den nächste 6 Joer 500 Milliounen Euro investéieren. Sou zum Beispill beim Bau vu 4 Residencen zu Märel. Parallel sinn et Projete wéi Faïencerie, nei Hollerech oder de Wunnquartier Stade. Net ze vergiessen, datt ee weider Bauprojete vu Promoteuren an Entrepreneure wëll iwwerhuelen.

De Logement ass och ee vun de Volete beim Kapitel Solidaritéit mat Awunner, déi zum Beispill hir Energiefraisen net méi gedroe kréien a Flüchtlingen oder Leit, déi op der Strooss sinn.

Bei der Mobilitéit gëtt virun allem op den ëffentlechen Transport gesat. E weideren Accent läit op der Nohaltegkeet.

E Freideg sinn d'Debatten um Knuedler. De Vott vum Stater Budget 2024 ass dann nächste Méindeg.

Vereedegungen am Gemengerot

Iwwerdeem gouf e Méindeg de Mëtteg de Laurent Mosar als Schäffe genannt an d'Angélique Bartolini wéi och de Bob Biver als nei Membere vum Gemengerot vereedegt, déi d'Elisabeth Margue an de Serge Wilmes ersetzen, déi Ministere gi sinn.

De Schäffe Maurice Bauer sot ausserdeem, datt hie wuel als den "éphémèrsten" Finanzschäffen an d'Geschicht vun der Stad Lëtzebuerg wäert agoen, well hien déi Aufgab no 4 Méint an d'Hänn vum Laurent Mosar gëtt, deen déi Charge déi 6 Joer virdru schonn hat.

RTL