An Zesummenaarbecht mat der Generaldirektioun fir Tourismus an enger Rei regionale Verbänn, huet "Visit Guttland" déi nei Confort-Wanderweeër presentéiert.

Dës solle méi accessibel fir eeler Persounen, Famillje mat Kannerkutschen, Leit mat Problemer beim Trëppelen oder Rollstullfuerer sinn. Ageweit goufen d'Wanderweeër e Samschdeg a Presenz vum Tourismusminister Lex Delles an dem Biisser Gemengerot.