D'Deputéiert vun déi Gréng huet en Dënschdeg an der Chamber dem DP-Educatiounsminister an enger question élargie eng Rei Froe gestallt.

Déi 32 Joer al fréier Handballspillerin wollt ënnert anerem wëssen, fir wéi wichteg de Claude Meisch de Schoulsport fir d'Entwécklung vun de Kanner hält.

Schoulsport/Reportage Franky Hippert

D'Chantal Gary huet op d'Recommandatioun vun der WHO, der Weltgesondheetsorganisatioun, higewisen, datt d'Kanner 5 Stonnen an der Woch, dat heescht 1 Stonn am Dag, Sport an der Schoul sollen hunn. Et gesäit net esou aus, wéi wann dat an noer Zukunft hei zu Lëtzebuerg kéim.

"Dofir hunn ech vun Ufank u gesot, mir mussen e bëssen ewechkommen, wéi vill Stonne Sport mir am Unterrecht hunn. Ech ka mech erënneren, wéi ech op 7ème war, gouf eng 3. Sportsstonn gefuerdert a mir hu se haut nach net.", esou den Educatiounsminister Claude Meisch.

D'motoresch Entwécklung vun de Kanner ass an de leschte Joren ëmmer méi schlecht ginn an elo an der Pandemie huet et sech nach verschlëmmert. Nieft dem Elterenhaus ass fir de Claude Meisch den éischten Usaz an de Crèchen an an de Maison Relaisen.

"An dofir sinn ech frou, datt nees e puer Saachen zesummegewuess sinn, Lasep an MR. Dat war virun e puer Joer nach net selbstverständlech."

Awer och an der Schoul muss eppes geschéien: "Mir musse kucken, d'Beweegung och an aner Fächer eranzekréien."

E ganz wichtegt Instrument an Zukunft ass en Handbuch, dat elo erauskënnt a vum Sportsministère an Zesummenaarbecht mam Educatiounsministère ausgeschafft gouf. Den Titel ass "Bewegungsförderung bei Kindern vun 0 bis 12 Jahren".

"Fir all Acteuren, déi sech doru wëllen inspiréieren, fir eng koherent Beweegungsfërderung ze maachen."

Ma an deem Ganze spillt awer och d'Formatioun an d'Formation contine vum edukativen a vum Léierpersonal eng wesentlech Roll an do ass den Educatiounsminister Claude Meisch frou iwwert déi gutt Zesummenaarbecht tëscht dem Ifen, wou d'formation continuen ugebuede ginn, an der Eneps, der école nationale de l'éducation physique et des sports.