Vill Leit, gutt Stëmmung ... an eng grouss Ausdauer. Hei d'Andréck vum Bal vun de Lëtzebuerger Studenten zu München.

Ganz vill Party-Leit haten de Wee a Clausen fonnt, fir no laangen ustrengende Schoulwochen, dee ganze Stress bei flotter Musek a gudder Ambiance lasszeginn.