Gratis gëtt et net. Bëlleg ass meeschtens ze deier. D’Ëmweltkris, wéi och d’Sanitärkris hunn däitlech gemaach, mir brauchen a System deen ons Ressourcen, ons Aarbecht a Kultur fair et richteg valoriséiert no de Plus-value fir eist Zesummeliewen. Vum Pierre Hurt Directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils (oai.lu.

Gratis gëtt et net. Bëlleg ass meeschtens ze deier. Zum Beispill: déi soi-disant gratis Applikatiounen op de Réseaux sociaux sinn dat deierst, wat mir benotzen, well mir bezuele mat eisem Privatliewen.

D’Ëmweltkris , wéi och d’Sanitärkris hunn däitlech gemaach, mir brauchen a System, deen ons Ressourcen, ons Aarbecht a Kultur fair valoriséiert no der Plus-value fir eis Zesummeliewen.

Perséinlech hunn ech säit 30 Joer Chance mat ville Benevollen den OAI matzegestalten. Force a Credibilitéit vum Ordre läit am Ausfëlle vun sengen 3 Missiounen ouni eng géint déi aner auszespillen:

legal Missiounen, professionell Aufgaben a Missions d’intérêt général et culturel.

Dobäi ëmmer dat grousst Ganzt am Bléckfeld ze hunn: e qualitativen Cadre de vie, deen e gutt Zesummeliewen erméiglecht.

Ons Memberen Architekten, Ingenieuren, Urbanisten maachen dat och all Dag. Et geet drëm All Aspekter an déi oft divers Interessie vum Bauhär, den Utilisateuren, der Ëmwelt an vun ons alleguer ënner en Hutt ze kréien.

Eng Gesellschaft gedéit wann

De Staat - mat de Pouvoir legislativ exekutiv et judikativ- den néidegen a fairen Kader setzt, besonnesch och an der Educatioun.

Société civile d’Impulser gëtt fir nei Weeër.

Fräi Medie wachsam sinn.

Kommerziell handwierks- an industriell Acteuren hir Potenzial entfale kënnen.

Opgekläerte Bierger, well mir all zesumme si responsabel, begleet gi vun onofhängegen, intellektuelle Beruffer.

Well si kucke konkret a ganz transparent um Terrain, datt ons gemeinsam Ziler och richteg nohalteg ëmgesat ginn.

An dofir brauche mir e méi grousst Verständnis fir déi reell Plus-value an och eng besser a gerecht Valorisatioun vun de liberale Beruffer.

Liewensqualitéit kann een net dekretéieren, mä si fundéiert op gemeinsame Valeuren.

Mir brauche motivéiert a fräi Fraen a Männer déi, mat beschtem Wëssen a Gewëssen, dat grousst Ganzt am Bléck behalen, fir ons all.

Pierre Hurt