U sech war geplangt, datt de Knuedler bis Enn November just fir d'Abonenten op wier, ma d'Reouverture gouf elo op den 2. Januar verluecht.

Dono geet de Parking nees schrëttweis op, bis en am Mee 2023 soll fäerdeg sinn, da mat 750 Parkplazen.