Wéi erlieft d'Populatioun de Lockdown a wat huet d'Situatioun fir en Impakt op dat zukünftegt Verhale vun de Leit?

Quest Sondage / Reportage Pit Everling

Ënner anerem déi Froen stellt e Sondage vun der Firma Quest, déi Etudes de marchés realiséiert. Dobäi raus koum zum Beispill, datt d'Vertrauen an d'Lëtzebuerger Institutioune grouss ass an, datt d'Mënschen no der Kris hiert Verhale kéinte veränneren.
Wat huet d'Situatioun fir en Afloss op déi mental Gesondheet?

Et wier een ugespaant, mä kritt d'Situatioun geréiert, dat war de Choix, deen am dacksten ugekräizt gouf. Eng Persoun vun 10 stellt awer e kritesche mentalen Zoustand bei sech selwer fest.

D'Männer sinn zu hirer méi dacks der Meenung, datt si d'Kris gutt geréiert kréichen. D'Fraen, déi beim Sondage matgemaach hunn, sinn do méi pessimistesch.

Zwee Drëttel vun de Leit mengen dann, datt déi aktuell Kris en Impakt op hir spéider Attitüd wäert hunn. Hei gouf d'Ausso, datt d'Consommatiounsgewunnechte wäerten änneren, am meeschte vun de Leit zeréckbehalen.

Wat Zukunftprojektiounen ugeet, si bal d'Hallschent vun de Participanten der Meenung, datt d'Globaliséierung wäert gebremst ginn, datt d'Ekonomië nees méi national, regional a lokal wäerten organiséiert ginn.

An dësem Quest-Sondage fält op, datt d'Vertrauen an d'Lëtzebuerger Institutioune grouss ass, besonnesch de Gesondheetssecteur schneit hei mat iwwer 90% Confiance ganz gutt of, d'Regierung awer och. En Drëttel vun de Befrote soen, datt hir Perceptioun vun ëffentlechen Agente besser ginn ass. Fir 60% ännert hei näischt.

Da gouf d'Fro gestallt, wat d'Bevëlkerung dann an dëser Kris am meeschten impressionéiert huet. Ma dat war d'Vitesse, mat där e medezineschen Dispositif en Place gesat gouf.

De Sondage weist dernieft, datt et e gréisseren Impakt op Tourismus-Aktivitéite kéint ginn. Just nach knapp d'Hallschent vun de Leit soen, si géinge wéi geplangt am Summer an d'Ausland fueren, wann d'Situatioun et dann erlaabt.

Bal d'Hallschent vun de Befrote maachen d'Ausso, datt si no der Kris méi virsiichteg bei den Depensë wieren.
E groussen Deel wëll no der Kris manner bei groussen Internetrisen, dofir méi bei lokale Commerçanten akafen.

Fir de Participante Merci ze soen, mécht Quest en Don vun 2000 Euro un humanitär Organisatiounen.

Et goufe ronn 800 Interviewe realiséiert, tëscht dem 14. an dem 17. Abrëll.  D'Participanten hate bei all Fro de Choix tëscht e puer Optiounen.