D'Tourismusdirektioun huet um Mëttwoch d'Detailer matgedeelt, ënner wéi enge Konditiounen Associatiounen aus dem Secteur kënne gehollef kréien.

Am Juni hat de liberalen Tourismusminister Lex Delles annoncéiert, datt e Rettungsfong vun 3 Milliounen Euro géif geschaaft ginn, fir deenen Associatiounen ënnert d'Äerm ze gräifen, déi ouni lukrative But am Tourismussecteur aktiv sinn. Ee Beispill fir esou eng ASBL ass d'"Erliefnis Baggerweier", déi d'Infrastrukture bei de Baggerweieren zu Rëmerschen geréiert.

Um Mëttwoch goufen dann d'Detailer matgedeelt, ënnert wéi enge Konditiounen d'Associatiounen eng Hëllef kënnen ufroen. D'Organisatioun muss op eng professionell Aart a Weis eng touristesch Schlofgeleeënheet, en touristesche Site oder eng touristesch Offer geréieren, hir Infrastruktur schonn zanter virum 15. Mäerz notzen a se muss d'Infrastruktur och an deem Mount notzen, fir dee se d'Subventioun ufreet. Iwwerdeems muss se als Employeur bei Centre commun de la Sécurité sociale (CCSS) affiliéiert sinn.

D'Hëllefe vun 1.250€ pro beschäftegte Vollzäit-Equivalent (ETP) kënne fir de Juni, de Juli, den August, de September, den Oktober an den November ugefrot ginn, dat heescht am Ganze fir 6 Méint. D'Subventioune si gedeckelt op 10.000€ de Mount fir ASBLe mat manner wéi 10 Salariéen, op 50.000€ fir Asbl'e mat bis zu 50 Salariéen an op 100.000€ fir ASBLe mat méi wéi 50 Salariéen. Fräiwëlleg Mataarbechter ginn net consideréiert.

Iwwerdeems gi Publicitéit- an Digitalisatiounsprojete gefërdert. De Staat iwwerhëlt deemno bis zu 50% vun de Fraise fir d'Kommunikatioun an d'Publicitéit, mat engem Plaffong vun 10.000€. D'Fraise fir Digitalisatiounsprojete kënnen zu 100% iwwerholl ginn, dat mat engem Plaffong vu 25.000€.

D'Tourismusdirektioun weist drop hin, datt déi verschidden Hëllefe vum Staat zesummegerechent ginn, wann et ëm déi selwecht Fraise geet. All déi néideg Informatiounen an de Formulaire, fir eng Hëllef unzefroen, fënnt een op guichet.lu

Schreiwes

Nouvelles aides en faveur des associations qui gèrent une infrastructure touristique (05.08.2020)

Communiqué par: Direction générale du tourisme

"Dans le cadre du plan de relance «Restart Tourism. Stabiliséieren. Adaptéieren. Promouvéieren.» la Direction générale du tourisme a mis en place un fonds du tourisme à hauteur de trois millions d’euros, qui vise à soutenir les associations sans but lucratif (ASBL) œuvrant en faveur du tourisme. Ce fonds prévoit notamment une participation aux frais de rémunération ainsi qu’aux frais de fonctionnement dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d’envergure à caractère régional ou national gérés par une ASBL établie au Luxembourg et gérant de manière professionnelle une infrastructure touristique.

L’association demanderesse d’une participation aux frais de rémunération doit gérer de manière professionnelle un hébergement touristique, un site touristique ou une offre touristique, exploiter l’infrastructure au titre de laquelle elle demande la subvention déjà avant le 15 mars 2020 et l’exploiter durant le mois pour lequel la subvention est sollicitée et elle doit être affiliée en tant qu’employeur auprès du Centre commun de la sécurité sociale. La subvention à hauteur de 1.250 euros par équivalent temps plein (ETP) en activité peut être demandée pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre (6 mois). La subvention peut atteindre au maximum 10.000 euros par mois pour les ASBL employant moins de 10 salariés, 50.000 euros par mois pour les ASBL employant jusqu’à 50 salariés et 100.000 euros par mois pour les ASBL avec plus de 50 salariés. Le travail en bénévolat n’est pas considéré.

L’association demanderesse d’une participation aux frais de fonctionnement doit faire valoir des frais en relation avec la gestion d’un hébergement touristique, d’un site touristique ou d’une offre touristique, et plus particulièrement en relation avec les dépenses relatives à la communication et la publicité ou relatives à la mise en œuvre d’un projet de digitalisation du 15 mars au 31 décembre 2020. La participation aux frais de communication et de publicité s’élève à un taux de 50% et ceci avec un montant maximal de 10.000 euros. La prise en charge des frais en relation avec un projet de digitalisation s’élève à 100% et ceci avec un montant maximal de 25.000 euros.

Il est à noter que la participation aux frais de rémunération et la participation aux frais de fonctionnement sont cumulables. Des aides étatiques extraordinaires «COVID 19» ainsi que des aides accordées par convention par le ministère de l’Économie ou d’autres ministères et portant sur les mêmes frais seront néanmoins portées en déduction de la présente participation aux frais de rémunération ainsi qu’au frais de fonctionnement de projets ou initiatives touristiques gérés par des ASBL.

Les informations détaillées sur les nouvelles aides en faveur des associations qui gèrent une infrastructure touristique seront disponibles dès aujourd’hui sur le site Guichet.lu. Le formulaire pour introduire une demande sera disponible sur ce site à partir d’aujourd’hui. La demande peut être introduite à l'aide d'un assistant en ligne disponible à travers l'espace professionnel de MyGuichet.lu accessible grâce à un produit LuxTrust (p.ex. Token, Smartcard ou Signing stick) ou d'une carte d'identité électronique. Le formulaire en ligne MyGuichet.lu a été élaboré par le ministère de l'Économie avec le soutien du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE)."