Virun engem Joer, kuerz virun der Pandemie, gouf de Gesondheetsdësch lancéiert.

D'Oppositiounsparteien CSV, ADR an déi Lénk gesinn den Tëschebilan positiv a begréissen, dass si an de Konsultatiounen agebonne ginn. Fir den CSV-Deputéierte Marc Spautz wier et virun allem wichteg, dass déi eenzel Beruffsgruppe representéiert ginn.

De Marc Spautz

"Et kann net eng Beruffsgrupp géint déi aner ausgespillt ginn. Do ass et wichteg, dass d'Beruffsgruppen all mat dra sinn. An och, fir dat, wat mer geléiert hunn an de leschten 12 Méint, kënnen ëmzesetzen. Mir wossten et zwar, mee virun allem elo hu mer gemierkt, dass, wa mer eis Frontalierskolleegen a -Kolleeginnen, virun allem am Gesondheetssecteur, net hätten, dass dann eise ganze System géing zesummefalen. An dofir ass et do wichteg, dass déi néideg Akzenter gesat ginn. Dat kann een awer nëmme maachen, wann een och d'Acteure vum Terrain mat an d'Boot kritt a mat an d'Boot hëlt. Well soss huet déi Aarbecht kee Sënn."

Dowéinst hätt een och vun der Regierung wëlle wëssen, wéi eng Organisatioune genee am Kader vum Gesondheetsdësch gehéiert goufen. Dës Informatioun soll nach nogereecht ginn.

D'Interessie vun den eenzelen Acteuren ënnert een Hutt ze kréien, kéint nach eng Erausfuerderung ginn, esou den ADR-Deputéierte Jeff Engelen. Hei misst ee kucken, wéi et an den Diskussioune ronderëm de Gesondheetsdësch weidergeet.

Fir de Marc Baum vun déi Lénk wier awer verpasst ginn, iwwert déi Leit ze schwätzen, déi keng Krankeversécherung hunn an zu Lëtzebuerg duerch all Raster falen. Virun allem duerch d'Pandemie wier dëse Problem opgefall.

De Marc Baum

"Ech war erstaunt, dass gesot gouf, dass dat kee Sujet wier um Gesondheetsdësch. Mee dat géing an engem interministerielle Grupp mat der Familljeministesch gekuckt ginn, iwwer Konventiounen a mat verschiddenen Associatiounen, déi sech dorëms këmmeren. Dat ass awer e bësse Schued, wann ee gesäit, dass an der Belsch oder a Frankräich eege Gesetzer geschaaft goufe fir eng eege Couverture médicale universelle. An dat sollt e Virbild sinn an e Wee, op deen och Lëtzebuerg misst goen."

Grondsätzlech géing een awer begréissen, dass Ännerungen a Verbesserungen am Gesondheetssystem virgeholl ginn. Fir den Ament wier et awer nëmmen en Tëschebilan an et misst ee kucken, wéi déi verschidde Projeten dann och tatsächlech ëmgesat ginn, esou d'Oppositioun.

Tëschebilan vum Gesondheetsdësch gesäit 13 Projete vir

An engem Tëschebilan gouf en Dënschdeg de Moien op d'Aarbecht an den eenzelen Aarbechtsgruppen zeréckgekuckt. D'Zesummenaarbecht tëscht de Spideeler an ambulante Strukturen, esou wéi d'Verbesserung vun de Relatiounen tëscht de Prestatairen a Patiente si schonn diskutéiert ginn. Hei soll virun allem op d'Vereinfachung vun de Prozedure gesat ginn. Dat gëllt dann och fir d'Zesummenaarbecht tëscht den eenzele Santésberuffer. Ënnert anerem sollen déi ënnerschiddlech Beruffer promouvéiert ginn, dat och am Kader vun der Médecine universitaire hei am Land. Domadder soll eng Penurie am Secteur verhënnert ginn.

An den éischten 3 Aarbechtsgruppe goufen eng 13 Projeten ausgeschafft:

An engem éischte Punkt solle fräiberufflech Gesondheetsberuffler d'Méiglechkeet kréien, sech zesummenzedoen an eng Societéit ze grënnen. Doduerch kéinte méi grouss a modern Praxissen entstoen. D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet betount, dass et eng kommerziell Form soll sinn, mat awer ganz eendeiteg engem zivillen Objet.

De Collège Médical an de Conseil Supérieur vu verschiddene Beruffsgruppe solle reforméiert ginn, fir och d'Interesse vis-à-vis vun der Politik méi staark kënnen auszedrécken.

E wichtege Punkt ass och d'Iwwerschaffe vu professionellen Attributiounen, notamment fir d'Infirmieren. Och d'Formatioun soll adaptéiert ginn an et géingen Diskussioune lafen, fir dës Formatioun op de Bachelor-Niveau ze hiewen. Aktuell ginn d'Acteuren um Terrain consultéiert.

En anere Projet gesäit vir, dass en Etat des lieux am extra-hospitaliere Beräich ze maachen, fir genee ze kucken, wat u Servicer a Soine schonn ugebuede gëtt a wat nach feelt.

Fir de Patient ass och de Projet vum "Tiers payant" oder dem "direkten Paiement" sécherlech interessant, dee virgesäit, dass de Patient just den Ënnerscheed vun der Rechnung bezilt, dee net vun der CNS rembourséiert gëtt. Dat géing also bedeiten, dass een de Remboursement net méi muss ufroen bei der Krankekeess, mee d'CNS wäert de Remboursement direkt un d'Dokteren iwwerweisen. Dëse Projet soll bis 2023 ëmgesat ginn a steet am Kader vun der Digitaliséierung, déi am ganze Gesondheetssecteur soll virugedriwwe ginn. Dat heite wier och vu villen Acteuren um Gesondheetsdësch gefuerdert ginn, esou de Minister Romain Schneider.

An den 3 Aarbechtsgruppen, déi sech ëm d'Preventioun, d'Zukunft vun der Medezin an d'Finanzement vum Gesondheetssystem këmmeren, soll an nächsten Etappe geschafft ginn.

Offiziellt Schreiwes

Présentation du bilan intermédiaire des 3 premiers groupes de travail du «Gesondheetsdësch» (23.02.2021)

Communiqué par: ministère de la Sécurité sociale / ministère de la Santé

En date du 23.02.2021, Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, et Paulette Lenert, ministre de la Santé et ministre déléguée à la Sécurité sociale, ont présenté lors d’une conférence de presse le bilan intermédiaire des 3 premiers groupes de travail du «Gesondheetsdësch».

Pour rappel, l’objectif du «Gesondheetsdësch» est de définir ensemble avec tous les acteurs du terrain, une vision partagée du système de santé de demain qui tient compte des défis existants tout en restant attractif pour le patient et pour le prestataire. La collecte des idées et intérêts des parties prenantes contribuera dans un 2e temps à l’élaboration du Plan National Santé.

13 projets pour former la trame du 1er Plan National Santé

Dans le cadre des groupes de travail, les ministres et les différents acteurs se sont échangés en toute transparence et dans le dialogue sur les défis et les points d’améliorations. Pour répondre aux attentes des parties prenantes, 13 projets ont été retenus, dont:

a.      Revue des attributions professionnelles et adaptation des formations respectives

Le Luxembourg est fortement dépendant de main d’œuvre étrangère au niveau des professionnels de la santé. Le ratio de médecins par habitant est en-dessous de la moyenne européenne alors que le ratio d’infirmiers par habitant est au-dessus de la moyenne européenne. De plus, le Luxembourg connaîtra dans les prochaines 20 années une croissance démographique importante.

Le but de ce projet est de redéfinir de manière générale les compétences, missions et attributions entre médecins, infirmiers, infirmiers spécialisés, aides-soignants et des autres professions de santé tout en adaptant les formations respectives pourrait rendre les différentes professions plus attractives.

b.     Exercice de la médecine et des professions de santé sous formes sociétales

Un des leviers pour prévenir une pénurie dans la démographie médico-soignante, serait d’augmenter l’attractivité et la flexibilité des professionnels de santé en leur permettant d’exercer sous formes sociétales. «À l’heure actuelle, la majorité des professions libérales ont la possibilité d’exercer leur profession sous forme sociétale, à l’exception des professionnels de santé. Des nouvelles formes sociétales présenteraient pourtant de nombreux avantages aussi bien pour le professionnel de santé que pour le patient», a expliqué la ministre de la Santé Paulette Lenert. «Elles permettraient d’assurer une continuité des soins même en cas d’absence du médecin traitant, une prise en charge pluridisciplinaire plus rapide ainsi que l’amélioration de la qualité des soins due à un regroupement des compétences, une plus grande capacité d’innovation et adaptation aux évolutions de la profession et aux attentes des patients. Pour les professionnels de santé, une nouvelle opportunité de carrières s’ouvrirait ainsi, permettant notamment un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et privée».

c.      Création d’un registre digital unique pour les professions de santé

La mise en place d’un registre digital pour les professions de santé permettra d’avoir des données actualisées sur tout professionnel de santé (actif/inactif) et de faire une projection des ressources disponibles dans les différentes professions.

d.     Élaboration d’une vision sur les parcours des patients du futur

«Nous visons une prise en charge globale réunissant prévention, soins et suivi médico-social et nous souhaitons améliorer l’organisation des soins primaires (centres régionaux, gardes, réseaux des soins à domicile, pharmacies, médecin référent), favoriser le virage ambulatoire et créer des structures ambulatoires extrahospitalières», a annoncé Paulette Lenert. «Mais pour réussir le virage ambulatoire, les modalités selon lesquelles des procédures médicales peuvent être effectuées en milieu extrahospitalier devront être définies car la qualité de la prise en charge et la continuité des soins doivent être garanties».

e.      Promotion des professions de santé

Pour combattre la pénurie de personnel qualifié, il conviendra de promouvoir les professions de santé. En étroite collaboration avec les différents ministères impliqués, un plan d’action national concernant les professions médicales et de la santé couvrant la période 2020 - 2035 sera élaboré. Une des actions qui sera alors certainement mise en œuvre est une campagne de promotion médiatique en faveur des métiers de la santé afin d’augmenter l’intérêt des jeunes pour les professions de la santé incluant infirmiers, aides-soignants et médecins.

f.       Amélioration des relations avec les personnes protégées

Le projet vise à améliorer la communication envers les assurés et à faciliter l’accès à l’information des institutions de la sécurité sociale via les différents canaux de communication (l’accessibilité via téléphone et courrier électronique, moteurs de recherche efficace, langage simple…).

«L’amélioration et surtout la facilitation de la communication avec les personnes protégées ainsi que la simplification administrative en s’appuyant sur la digitalisation sont des priorités stratégiques» a commenté Romain Schneider.

g.      Mise en place du paiement immédiat direct

Romain Schneider a rappelé que «les systèmes de la Santé et de la Sécurité sociale ont bien fonctionné lors de la crise. Or cette dernière nous a également montré quelques points de faiblesse, qu’il convient maintenant d’identifier, de corriger ou de réformer afin de renforcer d’avantage les points forts de nos systèmes de santé».

Parmi les différents points à améliorer se trouve, dans une première étape, le «remboursement accéléré» et à terme le «paiement immédiat direct» des prestations de soins opposables à l’assurance maladie. Avec le paiement direct, l’assuré effectue, sur base d’un mémoire d’honoraires complet, le paiement de sa partie et enclenche le paiement de la part à charge de l’assurance maladie. L’assuré est en effet au centre de la démarche. Le système de paiement direct sera opérationnel à partir de 2023.

Le système du tiers payant social quant à lui fait également partie du processus de digitalisation en cours pour en faciliter le recours et apporter des simplifications administratives pour toutes les parties prenantes.

À côté des voies digitales, il sera évidemment possible de se rendre dans une des agences de la CNS pour que le paiement puisse être effectué.

Concernant les trois groupes de travail restants (GT 4 à 6), ils auront lieu en mars et avril 2021. Les informations détaillées ainsi que le calendrier des prochaines réunions des groupes de travail peuvent être consultées sur le site web dédié www.gesondheetsdesch.lu