Eng vun de Mesuren, iwwert déi besonnesch vill verhandelt gouf, dat ass de Crédit d’impôt "énergie".

D'Finanzministesch Yuriko Backes.
Steierkredit: 84 € bis 44.000 € Gehalt, 76€ bis bis 68.000 €, duerno degressiv

D'Finanzministesch Yuriko Backes an de Wirtschaftsminister Franz Fayot, zesumme mat der Direktesch vun der Steierverwaltung a mam Statec-Direkter, hu gëschter am spéiden Nomëtten den Detail vun den Hëllefe fir Stéit a Betriber virgestallt, déi op der Tripartite ausgehandelt goufen.
Besonnesch vill Diskussioune goufen et ëm de sougenannten Energie-Steierkredit - dee kritt vu viraussiichtlech August 2022 bis Mäerz 2023 nach mat bis zu engem gewëssen Akommes all eenzele Salarié, Independant oder Pensionär all Mount mat senger Paie ausbezuelt.

Aus dem Accord tëscht Regierung, Patronat an de Gewerkschafte LCGB a CGFP geet ervir: Leit mat engem Gehalt oder enger Pensioun vu bis 44.000 Euro d’Joer kréien e Steierkredit vu 84 Euro de Mount. Bis 68.000 Euro gëtt et e Steierkredit vu 76 Euro a vun deem Gehalt un a bis 100.000 de Mount geet de Steierkredit progressiv erof bis op 0.

"Dat ass also eng Mesure, déi ganz kloer sozial gestaffelt ass an ech mengen, dat war, wat hei fir d'Regierung a fir verschidde Sozialpartner trotzdeem ganz wichteg war. Déi Leit, déi dann de qualifizéierte Mindestloun an den onqualifizéierte Mindestloun hunn, kréien domat souguer all Mount méi kompenséiert, wéi se kritt hätten, wann den Index gefall wär."

Souwäit d'Finanzministesch Yuriko Backes.

Mam Steierkredit soll de Verloscht u Kafkraaft kompenséiert ginn, deen duerch d’Hausse vun der CO2-Steier an d’Verréckele vun der Indextranche vun August op Abrëll d’nächst Joer verursaacht gëtt.
Och Leit mam Revis kréien e Steierkredit vu 84 Euro.

D'Finanzministesch Yuriko Backes.
Steierkredit: 84 € bis 44.000 € Gehalt, 76€ bis bis 68.000 €, duerno degressiv

D’Finanzministesch Yuriko Backes huet präziséiert, datt all eenzele Salarié et kritt an net just all Stot. Och Independanten a Pensionéierter kréien de Steierkredit. D’Mesurë gëllt fir déi Period, an där keng Indextranche fält ass, also bis Mäerz 2023 nach mat.

Den OGBL huet den Accord net mat ënnerzeechent, ënnert anerem well d’Kompensatiounsmesuren a sengen Ae net wäit genuch ginn. D’Yuriko Backes huet deklaréiert de Steierkredit géing kloer eng Iwwerkompenséierung duerstellen. D’Verréckele vun enger Indextranche soll d’Betriber entlaaschten.

A Punkto Logement, gouf eng Reform vun der Loyerssubventioun decidéiert. Vun August u solle méi Leit dofir eligibel sinn an de Montant vun der Hëllef soll och ëm ronn 50 Prozent an d‘Luucht goen. Iwwert dee Wee kéinte gréisser Famillje pro Mount bis zu 400 Euro u Bäihëllef fir d‘Loyerskäschte kréien.

Ausserdeem sollen d‘Loyere bis Enn des Joers agefruer ginn. Dat fir z‘evitéieren, dass d‘Loyerssubventiounen deels oder esouguer ganz duerch Loyershaussen opgefriess ginn.

Da soll d‘Prime House reforméiert ginn. Zum Beispill musse Leit, déi esou eng Primm zegutt hunn, well si hir aktuell Heizung duerch eng méi nohalteg Alternativ ersetzen, dëse Montant net méi virstrecken. An Zukunft wäert de Staat d‘Primm direkt un d‘Firma iwwerweisen, déi d‘Heizung agebaut huet.

Ausserdeem kann dës Primm verduebelt ginn, jee nodeem wéi vill d‘Leit verdéngen. Dës Hëllef wäert eréischt fréistens uganks 2023 agefouert ginn, allerdéngs wäert se da retroaktiv vu Januar 2022 u gëllen.

De Wirtschaftsministesch Franz Fayot
Steierkredit: 84 € bis 44.000 € Gehalt, 76€ bis bis 68.000 €, duerno degressiv

Dës Kompensatiounsmoossnam baséiert op Berechnunge vum Statec, wéi een Impakt et op d'Kafkraaft huet, datt déi 2. Indextranche fir dëst Joer, déi wuel am August erfall wier, no hanne geréckelt gëtt. D'Mesure géing dëse Verloscht u Kafkraaft besonnesch fir déi kleng Revenuen iwwerkompenséieren, esou de Statec-Direkter Serge Allegrezza: "De Pouvoir d'achat ass dee Moment gedeckt ënnen an ech muss soen, déi déi méi verdénge kommen och net schlecht ewech."

Ënnert anerem aus deem Grond wier och decidéiert ginn, en neie Steierkredit anzeféieren, am Plaz déi Kreditter déi et scho ginn no uewen unzepassen, sot d'Pascale Toussing, Direktesch vun der Steierverwaltung: "An deene Montante vun deem neie Steierkredit sinn déi Kompensatioune scho mat dran, fir d'Augmentatioun vun der CO2-Steier, souwuel fir 22 wéi fir 23."

D'Mesure wier kloer sozial gestaffelt, huet d'Finanzministesch Yuriko Backes ënnerstrach: "Eng Persoun, déi an der Steierklass 1 de Mindestloun verdéngt, also 2.257 Euro, kritt pro Mount netto 42 Euro méi wéi se kritt hätt wann den Index gefall wär. Eng Persoun, déi de qualifizéierte Mindestloun verdéngt, alo 2.708 Euro, kritt pro Mount 38 Euro méi, wéi se kritt hätt, wann den Index gefall wär. E Monoparental, dee 4.300 Brutto de Mount verdéngt, also schonn am 2. Quintil ass, kritt all Mount 31 Euro Netto méi bäi, wéi e kritt hätt, wann den Index gefall wär."

Och wat d'Hëllefe fir d'Betriber ugeet, déi d'Inflatioun besonnesch ze spiere kréien, goufen et Präzisioune vun der Regierung. Op där enger Säit ginn et Hëllefe fir Betriber, déi en héijen Energieverbrauch hunn - wann d'Energiepräisser sech verduebelen, leet de Staat 30 Prozent bei de Méikäschte bei, esou de Wirtschaftsminister Franz Fayot: "Eng kleng oder mëttelgrouss Entreprise kann esou eng Hëllef vu bis zu 2 Milliounen Euro ufroen."

Donieft gëtt et och eng Hëllef fir Bau-, Liewensmëttel- an Transportfirmen: "Dat sinn alles Secteuren, déi ënnert deene ganz héijen Dieselpräisser leiden an déi awer par ailleurs net ënnert déi Energieintensiv Aiden do falen."

De Gesamtvolume vum "Solidaritéitspak", wéi d'Regierung den Accord aus der Tripartite nennt, chiffréiert d'Finanzministesch op 1.335 Milliounen Euro - dat wier en zolitte Montant, dee bal 2 Prozent vum PIB entsprieche géing.

Hei dat offiziellt Schreiwes iwwer d'Mesuren, déi de Logement betreffen

Les mesures décidées par le Comité de coordination tripartite concernant le logement (31.03.2022)
Communiqué par : ministère du Logement

Afin de pallier à la pression de la hausse des prix sur le pouvoir d'achat des ménages les plus exposés, l'accord signé entre le gouvernement, l'Union des entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales CGFP et LCGB prévoit trois mesures soutenant aussi bien les locataires que les propriétaires.

1. Introduction anticipative et adaptation de la subvention de loyer

La subvention de loyer sera adaptée au 1er août 2022 de façon à y rendre éligible tous les locataires jusqu'au revenu correspondant au décile 5, c'est-à-dire au niveau de vie médian. En outre, le montant mensuel de la subvention de loyer va progresser pour tous les bénéficiaires en moyenne de 50 % par rapport à la situation actuellement en vigueur. Ainsi les familles nombreuses pourront recevoir mensuellement jusqu'à 400 euros d'aide pour charges de loyer.

L'adaptation de l'aide sera faite de façon automatique pour tous les ménages bénéficiant actuellement de la subvention de loyer et sera évidemment applicable pour toutes les demandes futures.

2. Introduction d'un gel des loyers jusqu'au 31 décembre 2022
Afin d'éviter que l'augmentation de la subvention de loyer puisse être consommée – même partiellement – par des augmentations de loyer, un gel temporaire pour toute hausse des loyers sera introduit jusqu'à la fin de l'année 2022.

3. Révision du régime d'aides PRIMe house et introduction d'un « Topup social 100 % » dans ce régime d'aides

Le régime d'aides PRIMe House qui entrera en vigueur dans les prochains jours, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, va être complété d'un « Topup social ».

Ainsi, les primes pour les systèmes de chauffage basés sur les énergies renouvelables ne devront plus être préfinancées par les bénéficiaires. L'État versera le montant de la subvention étatique directement à l'entreprise qui a exécuté les travaux.

En outre, les bénéficiaires des aides PRIMe House vont pouvoir demander auprès du Guichet unique des aides au logement un « Topup social 100 % » pouvant résulter dans un doublement de l'aide PRIMe House, ceci en fonction du revenu du ménage du bénéficiaire. Cette aide supplémentaire a comme objectif de permettre aux ménages visés d'éviter le risque de la pauvreté énergétique.

Cette aide supplémentaire sera introduite par la réforme en cours des aides individuelles facilitant l'accès au logement et devrait entrer en vigueur au début de l'année 2023. Néanmoins, elle s'appliquera rétroactivement à toutes les demandes « PRIMe House » pour lesquels l'accord définitif a été donné par le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable depuis le 1er janvier 2022.

Afin de répondre de manière ciblée et spécifique aux besoins réels des ménages, les locataires du marché privé et les familles disposant de revenus plus modestes sont davantage soutenus par ces trois mesures.