Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Patrick Reinert

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- dass déi Solidaritéit aus de leschte Méint bestoe bleift an dat mir grad an dësen Zäiten d’Mënschen déi ënnert Aarmut, Honger, Krich a Verfolgung leiden, net vergiessen a weider ënnerstëtzen.

- dass d'Kanneraarbecht an de Respekt vun de Mënscherechter an de Liwwerketten méi staark vun der Politik an och an eiser Gesellschaft thematiséiert gëtt a mir nach méi responsabel akafen a verstäerkt lokal handelen.

- dass ech rëm d’Projet‘en vun eiser ONG ka besiche goen a weiderhin nach vill Kulturen an interessant Leit däerf kenne léieren.