Ronn 550 Leit hunn d'Ausbildung an de leschten dräi Joer mat Succès ofgeschloss.

Zanter 2018 hu Leit mat engem Bachelordiplom, deen iergendwéi a Relatioun mam Beruff vum Enseignant steet, d’Méiglechkeet um sougenannte Quereinsteiger-Programm deelzehuelen. D‘Participante suivéieren deemno bal 250 Formatiounsstonnen um IFEN, dem zoustännegen Institut fir Aus- a Weiderbildung an der Educatioun.

Wärend dem Formatiounsjoer sinn d‘Kandidaten och schonn an enger oder méi Schoulklassen als Chargé aktiv a si fir de Concours zougelooss, wa se bis all déi theoreetesch a praktesch Exame mat Succès ofgeschloss hunn. Ass deen da gepackt, ginn d’Quereinsteiger mat regulär ausgebilten Enseignantë gläichgestallt an hunn dann och déi nämmlecht Rechter.

Méi wéi 800 Persounen hu sech zanter 2018 fir de Quereinsteiger-Programm ageschriwwen, dorënner eng 180, déi d’Formatioun dëst Schouljoer maachen. Ronn 550 Leit hunn d’Ausbildung an de leschten 3 Joer mat Succès ofgeschloss. 2023 leeft de Programm awer aus, ma eng nei Méiglechkeet, fir den Enseignantsberuff ausüben ze kënnen, ass an der Diskussioun, erkläert den Educatiounsminister Claude Meisch.

"Et huet eis gehollef, datt mir déi grouss Penurie, déi mir haten, virum Querensteiger-Programm haut net méi hunn an, datt mir méi héich qualifizéiert Leit hunn, déi mir dann zousätzlech an d’Schoule konnte kréien, wéi dat virdrun de Fall war. Awer de Programm war op 5 Joer begrenzt an dofir hu mir eis natierlech schonn iwwerluecht, a wéi eng Richtung et goe soll. An de Grondprinzip vun engem neie Modell ass éischter, datt et net e Quereinstieg an de Beruff ass, mee e Quereinstieg an de Studium. Dat heescht, datt een och vläicht mat engem anere Bachelor, deen och dem Enseignantsberuff awer relativ no ass, wéi Psychologie, Pedagogik oder sou, kann dono e véiert Joer op der Uni.lu maachen, fir dann en Enseignantsdiplom ze kréien an och regulär an den Enseignantsberuff eranzekommen."

Nieft dem initiale Studium, deen een direkt op den Enseignantsberuff virbereet, wier dëst en zweete Wee, fir iwwert e gudde Studium deen Job unzegoen. D’Diskussioune mat der Uni Lëtzebuerg a weideren Acteure lafen aktuell. Bannent den nächste Méint solle konkreet Schrëtt an déi Richtung gemaach ginn.